OL小秘书造型写真49P黄歆苑秀人网

OL小秘书造型写真49P黄歆苑秀人网

【气味】甘,平,无毒。急惊昏迷,不省人事∶石绿四两,轻粉一钱。

君子服之,以御不祥。若无以上诸证,勿服之。

每旦以一捻蘸油点火熏脐,被覆卧日久顽疮不收者∶银朱一钱,千年地下锻石五分,松香五钱,香油一两。刑部尚书李逊谓余曰∶我为药误。

受金银之气,故治目病为要药。  如无力,以布裹埋南墙下三尺土内,百日又堪用也。

 【气味】苦、酸,暖,有毒。勿食仓米、臭肉,及犯房事。

热散则三焦宁而表里和,湿去则阑门通而阴阳利。三日热始退,肿始消。

Leave a Reply